TEAM JAPAN [Eyeshield 21]

Venue: MMU field, Cyber Jaya
Date: 1st January 2010
Photographers: Blur, KC, Solomon, Zaque, fesem, mamoru
Helpers: Sky Pegasus and Vivian
Editor: miyavi honey

from left:
Maruko "Marco" Reiji- Botak
Mizumachi Kengo- WeN
Shun Kakei- Tzezumi
Sakuraba Haruto- Dora
Gao Rikiya- Ezard
Gen "Musashi" Takekura- musashi_kicker
Sasaki Kotaro- satan666
Kaitani Riku- Narukids Deadfish
Taki Suzuna- Mirim-chan
Kobayakawa Sena-miyavi honey
Hiruma Youichi- Sagaranna
Yamato Takeru- Xajin
Seijuro Shin- Ay_Ike_Jay
Hayato Akaba- Vaux
Honjou Taka- Kuroyami
Kongou Agon- Affan
Hosakawa Ikkyu- riza
Mushanokoji "Kid" Shien- cyberz_84
Raimon "Monta" Tarou- Oggy

Website: http://es21mycos.blogspot.com

 • TEAM JAPAN [Eyeshield 21]
  TEAM JAPAN [Eyeshield 21]
  photo credit to Solomon
 • KILL THEM ALL!!!!
  KILL THEM ALL!!!!
  photo credit to Solomon
 • HUT-HUT-HUT
  HUT-HUT-HUT
 • ALL STAR
  ALL STAR
 • ALL STAR
  ALL STAR
 • ALL STAR
  ALL STAR
 • Kobayakawa Sena
  Kobayakawa Sena
  miyavi honey
 • Kobayakawa Sena
  Kobayakawa Sena
  miyavi honey
 • Kobayakawa Sena
  Kobayakawa Sena
  miyavi honey
 • Hiruma Youichi
  Hiruma Youichi
  sagaranna
 • Hiruma Youichi
  Hiruma Youichi
  sagaranna
 • Hiruma Youichi
  Hiruma Youichi
  sagaranna
 • Raimon Monta Tarou
  Raimon Monta Tarou
  oggy
 • Gen Musashi Takekura
  Gen Musashi Takekura
  musashi_kicker
 • Gen Musashi Takekura
  Gen Musashi Takekura
  musashi_kicker
 • Gen
  Gen
  musashi_kicker
 • Taki Suzuna
  Taki Suzuna
  mirim-chan
 • Taki Suzuna
  Taki Suzuna
  mirim-chan
 • Taki Suzuna
  Taki Suzuna
  mirim-chan
 • Shin Seijuro
  Shin Seijuro
  ay ike jay
 • Shin Seijuro
  Shin Seijuro
  ay ike jay
 • Shin Seijuro
  Shin Seijuro
  ay ike jay
 • Sakuraba Haruto
  Sakuraba Haruto
  dora
 • Sakuraba Haruto
  Sakuraba Haruto
  dora
 • Sakuraba Haruto
  Sakuraba Haruto
  dora
 • Kongou Agon
  Kongou Agon
  affan
 • Kongou Agon
  Kongou Agon
  affan
 • Kongou Agon
  Kongou Agon
  affan
 • Hosakawa Ikkyu
  Hosakawa Ikkyu
  riza
 • Hosakawa Ikkyu
  Hosakawa Ikkyu
  riza
 • Hosakawa Ikkyu
  Hosakawa Ikkyu
  riza
 • Yamato Takeru
  Yamato Takeru
  Xajin
 • Yamato Takeru
  Yamato Takeru
  Xajin
 • Yamato Takeru
  Yamato Takeru
  Xajin
 • Honjou Taka
  Honjou Taka
  kuro
 • Kaitani Riku
  Kaitani Riku
  narukids deadfish
 • Kaitani Riku
  Kaitani Riku
  narukids deadfish
 • Kaitani Riku
  Kaitani Riku
  narukids deadfish
 • Mushanokoji Kid Shien
  Mushanokoji Kid Shien
  cyberz
 • Mushanokoji Kid Shien
  Mushanokoji Kid Shien
  cyberz
 • Mushanokoji Kid Shien
  Mushanokoji Kid Shien
  cyberz
 • Kakei Shun
  Kakei Shun
  tzezumi
 • Kakei Shun
  Kakei Shun
  tzezumi
 • Kakei Shun
  Kakei Shun
  tzezumi
 • Mizumachi Kengo
  Mizumachi Kengo
  wen
 • Mizumachi Kengo
  Mizumachi Kengo
  wen
 • Mizumachi Kengo
  Mizumachi Kengo
  wen
 • Gao Rikiya
  Gao Rikiya
  ezard
 • Gao Rikiya
  Gao Rikiya
  ezard
 • Gao Rikiya
  Gao Rikiya
  ezard
 • Maruko Marco Reiji
  Maruko Marco Reiji
  botak
 • Maruko Marco Reiji
  Maruko Marco Reiji
  botak
 • Maruko Marco Reiji
  Maruko Marco Reiji
  botak
 • Akaba Hayato
  Akaba Hayato
  vaux
 • Akaba Hayato
  Akaba Hayato
  vaux
 • Akaba Hayato
  Akaba Hayato
  vaux
 • Sasaki Kotarou
  Sasaki Kotarou
  satan666
 • Sasaki Kotarou
  Sasaki Kotarou
  satan666
 • Sasaki Kotarou
  Sasaki Kotarou
  satan666
 • Bando Spiders
  Bando Spiders
  Kotaro, Akaba
 • Bando Spiders
  Bando Spiders
  Akaba, Kotaro
 • The Real Eyeshield 21
  The Real Eyeshield 21
  Yamato, Sena, Akaba
 • The Devils
  The Devils
  Agon, Hiruma
 • The Geniuses
  The Geniuses
  Agon, Yamato, Shin
 • The Old Face Guys
  The Old Face Guys
  Musashi, Kid
 • The Runnerbacks
  The Runnerbacks
  Riku, Sena
 • The Receivers
  The Receivers
  Taka, Monta, Ikkyu, Sakuraba
 • The Kickers
  The Kickers
  Musashi, Kotaro
 • The Chibis
  The Chibis
  Ikkyu, Riku, Sena, Monta